داستان یک مهندس خوشبخت

فصل نوزدهم - بازگشت همه به سوی اوست!

داستان یک مهندس خوشبخت

فصل نوزدهم - بازگشت همه به سوی اوست!

داستان یک مهندس خوشبخت

داستان یک روانی خوشبخت با مدیریت سابق

من یک کمدم

دوشنبه, ۱ تیر ۱۳۹۴، ۰۱:۳۳ ب.ظ

وقتی نگاهت می کند لحنی عجیب از نگاهش روی چشمانت می پاشد انگار می گوید حرف بزن ، بگو ، چه خبر ، چطوری و هزار علامت سوال دیگر

و وقتی می پرسم :  چرا اینجوری نگاه می کنی ؟

باز ان درشت سیاه را می چرخاند و قفل می کند روی چشمانم و می گویم که تو باید بازپرس می شدی ، اصلا لازم نیست چیزی بگویی ، خودش به حرف می اید و دوباره لبخندش را نشانم می دهد. نوعی شکنجه ی نرم است ، اعتراف گیری شیرینیش و مثل همیشه می گوید :

خودت می دانی که چقدر شنیدن را دوست دارم ، خودت می دانی که گوش دادن و شنیدن درد و دل هایت برایم قند و نبات است.اصلا من کمدم ، کمد حرف هایت ، هیچ کدامشان مال من نیست اما می توانی تا هر وقت که بخواهی حرف هایت را بزنی و من چند "تا" بزنمشان و بگذارم توی دلم  ، کمد ها چیزی از خودشان ندارند، همه اش نهایتا مال چند نفر دیگر است ، پس انتظار نداشته باش در جواب حرف هایت حرفی بزنم ... 


۹۴/۰۴/۰۱