داستان یک مهندس خوشبخت

فصل چهاردهم - خیلی معمولی

داستان یک مهندس خوشبخت

فصل چهاردهم - خیلی معمولی

داستان یک مهندس خوشبخت
۰۹
ارديبهشت

اینکه خدام فکر می کرد من بخاطر بهشتش می خوامش به کنار ...

اینم که منو از بهشتش بیرون کرد هم به کنار ...


دلم واسش تنگ شده.